Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Disclaimer

Leveringsvoorwaarden van den Heuvel Boek en Kantoor

Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met
betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Leverancier.
1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
1.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant
geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I
zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant. De bepalingen uit
hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en
Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Onderneming.
1.5. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende
karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven
de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats
van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.
2.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en
naburige rechten.
2.4. Klant: de Consument of Onderneming die met Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te
sluiten.
2.5. Leverancier: een bij Novaka aangesloten onderneming, alsmede ondernemingen die van Novaka
toestemming hebben gekregen tot gebruik van deze Algemene Voorwaarden.
2.6. Novaka: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”,
gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.
2.7. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.
2.8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Leverancier aan de
Klant.
2.9. Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.
2.10. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.11. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.12. Website: de door Leverancier geëxploiteerde website(s).
Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1. Elke aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd,
tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
3.2. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat de Leverancier
deze Schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter
aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Indien bij een
Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de
getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.4. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze
Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Leverancier zijn genomen.
3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de Leverancier beslissend
en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de
overeenkomst.
3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan de Leverancier opgegeven
informatie juist en volledig is.
3.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder
opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door de Leverancier zo spoedig mogelijk zal
worden meegedeeld
Prijzen
4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en
eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3. Alle prijzen en tarieven van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en
voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat
doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke
kosten slechts voor rekening van de Klant indien deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en
de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.
4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten,
verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven
de Leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Leverancier de prijs binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te
ontbinden.
Levering
5.1. Levering vindt plaats af magazijn/Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn
vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst
aan de Leverancier bekend waren. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de
Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan
zijn verplichtingen te voldoen.
3
5.3. Bij Overeenkomsten die via de Website met Consumenten worden gesloten geldt een levertermijn
van 30 dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het recht de
Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig.
5.4. De Leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de
Leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Gebreken, klachttermijnen en garantie
6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te
gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het
overeengekomene;
c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal
gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen 2 maanden na aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijs mogelijk was, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de
factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op
de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
6.3. De Klant die Consument is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum
Schriftelijk te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de
Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 8 dagen bedraagt.
6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt
zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten
6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten
die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten
die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden
aan Leverancier is gemeld.
6.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e)
behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
c. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te
onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem
rustende verplichting.
6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier
de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te
vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe
levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
Betaling en facturering
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van de Leverancier binnen 30 dagen na
leveringsdatum te worden voldaan. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website, tenzij anders is
4
overeengekomen, plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op
het moment van betalen op de Website wordt aangeboden. Deze betaling vindt bij bestelling anders
dan via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een bankoverboeking.
7.2. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de
Leverancier overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.
Aansprakelijkheid
8.1. Leverancier is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade
ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de
uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.
Leverancier is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de
inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Leverancier, het (onjuiste) gebruik van
de Website of andere uitingen van Leverancier (zoals bestelformulieren) door de Klant en het
verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.
8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet
of grove schuld van Leverancier, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30)
dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die
termijn ter kennis is gebracht van Leverancier, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de
Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van
Leverancier ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Leverancier in
rekening heeft gebracht.
8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na
verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is
veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is
gemaakt.
8.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart de Leverancier voor alle schade die de Leverancier mocht
lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de Leverancier
geleverde zaken.
Overmacht
9.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst
verhinderen en die niet aan de Leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn
begrepen: stakingen bij toeleveranciers van de Leverancier, stakingen in het bedrijf van de
Leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie
benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden
waarvan de Leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen,
waaronder in- en uitvoerverboden.
9.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden. De Leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding
Intellectuele eigendom
10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier,
waaronder begrepen de Website, berusten bij de Leverancier.
5
10.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich
zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën
van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en
in beeld brengen).
10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden.
Leverancier heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze
websites.
10.4. Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander
voorlichtingsmateriaal op de Website en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn
uitgegeven.
10.5. Leverancier spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken
geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet
garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door de Leverancier geleverde zaak
inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde, zal de Leverancier naar zijn
uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op
vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak
terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
Klant komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij de Leverancier niet binnen bekwame tijd na
bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht.
Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
11.1. Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het
kader van de volgende doeleinden:
a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. het in contact kunnen treden met de Klant;
c. het door de Leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing
ten behoeve van de Producten van de Leverancier en aan haar gelieerde ondernemingen.
11.2. Leverancier zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
12.2. Geschillen tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de plaats van vestiging van de Leverancier, tenzij de Leverancier als eisende of
verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.
Transport / risico
13.1. Indien de verkochte zaak door de Leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de
Consument wordt bezorgd, is de zaak pas voor risico van de Consument van de bezorging af.
Ontbinding via Website gesloten Overeenkomsten
14.1. Voor Overeenkomsten die via de Website zijn gesloten heeft de Klant de bevoegdheid om binnen
zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met
Leverancier, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
14.2. Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit
Schriftelijk aan Leverancier te melden. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door
Leverancier vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet althans zo min
mogelijk beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling is verbroken worden niet
teruggenomen. Het verbreken van de verzegeling betekent dat de Klant de Producten wenst te
behouden. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
14.3. Indien de Klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met
Leverancier ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Leverancier deze betalingen binnen veertien
(14) werkdagen nadat Leverancier het door de Klant geretourneerde Product(en) heeft ontvangen,
aan de Klant terugbetalen. Leverancier behoudt het recht om geretourneerde Product(en) te weigeren
of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden
bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.
14.4. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Leverancier schade hebben
opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico
van de Klant komt, zal Leverancier de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Leverancier heeft
het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de
Klant terug te betalen bedrag in te houden.
Levering, transport en risico
15.1. Het Product is voor risico van de Klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is
overgegaan op de Klant.
15.2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter
beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant
de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor
de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de
Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,
verschuldigd.
15.3. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen Leverancier en Klant is
overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant, ook indien de eigendom nog
niet is overgegaan op de Klant.
Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier of diens
toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan
Leverancier is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.
16.2. De Klant zal de door Leverancier geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de
normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door Leverancier geleverde zaken
een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor Leverancier totdat de Klant alle uit hoofde
van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Leverancier heeft in dat geval tot het
16.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan
Leverancier is verschuldigd, is Leverancier gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn
geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt Leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening
van de Klant te doen retourneren en geeft Leverancier en de door haar aangewezen
vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te
betreden.
16.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

Betaling en zekerheid
17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
17.2. Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte
van de) maand.
17.3. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant
worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de
Leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de
Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de
Leverancier schadevergoeding te vorderen.
17.4. De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de
Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op
de Leverancier. Ingeval de vordering van de Leverancier op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt de
Leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de
Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk
recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De
Leverancier zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn
verrekeningsbevoegdheid.
17.5. De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Leverancier terstond genoegzaam en in de door de
Leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van
al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn
verplichtingen op te schorten.
17.6. Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een
daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond
opeisbaar.

Ontbinding overeenkomst
18.1. Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met
de Leverancier voldoet en zij door de Leverancier Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval
van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of
liquidatie van diens bedrijf, is de Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de
overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Leverancier op de Klant
mocht hebben terstond volledig opeisbaar
18.2. Indien de behoorlijke nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst
met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één
of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de Leverancier komen, waaronder ook gerekend
8
worden omstandigheden die in artikel 9 worden genoemd, is de Leverancier gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.